Var med och påverka! Skriv en motion till årsstämman

Alla medlemmar i en bostadsrättsförening har rätt att påverka sin förening genom att
komma med skriftliga förslag till förändringar. Frågor och mindre ärenden kan du skicka in till styrelsen när som helst under året, men förslag till föreningens årsstämma ska du skriva som en motion.

Antingen kan du skriva motionen själv eller tillsammans med andra i föreningen. Har du flera förslag ska du skriva flera motioner. Motionen tas upp på årsstämman där alla närvarande kan rösta för eller emot förslaget. Lämna din motion till styrelsen senast 1 mars. Styrelsen måste ha tid att skriva svar på motionerna, så att både motioner och svar kan skickas med till årsstämman. Meningen är att alla medlemmar i föreningen ska hinna läsa och bilda sig en uppfattning om motionerna innan årsstämman. Motioner som kommer in för sent kan inte följa med kallelsen och därför inte heller tas upp på stämman. Lämna motionen senast 1 mars via e-post brfsankgoran3@gmail.com eller stoppa den i Bosse Erikssons postbox (Björngårdsgatan 8).

Så skriver du en motion
Tänk på att alltid skriva kortfattat. Försök använda enkla ord och formuleringar som inte kan
missuppfattas.

 1. Inled med: Motion till BRF Sankt Göran 3 – Årsstämman 2021
 2. Rubrik: Skriv en kort rubrik som anger vad förslaget går ut på
 3. Beskriv VAD du vill att föreningen ska förändra. Berätta historiken och ange relevant
  bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra problemet, men också för att underlätta för
  dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet
 4. MOTIVERA: Berätta VARFÖR du tycker som du gör. Tala om motiven till ditt förslag.
  Kom med påtagliga tydliga argument, inga allmänna idéer
 5. Skriv ditt förslag till beslut i en att-sats:
  Presenta förslaget med enkla ord sammanfattat i en att-sats som beskriver vad du vill
  att föreningsstämman ska besluta om. Om ditt förslag innehåller flera delar, dela upp dina yrkanden i olika att-satser. Så här:
  Jag/vi föreslår därför att stämman beslutar:
  att …..
  att …..
 6. Faktauppgifter och namnunderskrift: Avsluta motionen med att skriva ort och datum då den skrevs samt underteckna med namn och skriv ett namnförtydligande. Skriv även lägenhetsnummer och adress.
 7. Ange bilagor: Skriv sist vilka eventuella bilagor som finns med i ditt förslag

Vänliga hälsningar
/Styrelsen