Styrelsen

Styrelsen är vald till och med årsstämman 2019.

Styrelsen har regelbundet protokollförda möten och har löpande kontakter däremellan. Välkommen att kontakta oss på brfsanktgoran3@gmail.com

Ledamöter och suppleanter

 • Astrid Friberg – ordförande (mandat för 1 år)
 • Johanna Augustin – sekreterare ochvice ordförande (mandat för 2 år)
 • Rickard Wanselius – kassör och kontaktperson för hyresgäster (mandat för 2 år)
 • Kristina Smith – ansvarig för fastighetsskötsel och lokalhyresgäster (mandat för 2 år)
 • Lars Tallert – ekonomiassistent (mandat för 1 år)
 • Monica Häger – suppleant (mandat för 1 år)

Valberedning: Björn Påhlsson, Lena Jansson och Leena Uusitalo
Ny valberedning utses på årsstämman 2019.

Övriga åtaganden av icke styrelsemedlemmar:
Anna Berlin, kommunikation via föreningens webbplats

Vad är styrelsens ansvar?

 • beslutar om firmateckningen
 • kallar medlemmarna till föreningsstämman
 • företräder föreningen
 • ansvarar för den löpande verksamheten i föreningen
 • ansvarar för att årsredovisningar upprättas
 • rättar sig efter stadgarna och föreningsstämmans beslut
 • anmäler ändringar i föreningen till Bolagsverket