Styrelsen

Styrelsen har regelbundet protokollförda möten och har löpande kontakter däremellan. Välkommen att kontakta oss på brfsanktgoran3@gmail.com

Styrelse vald till och med årsstämman 2020
Bo Eriksson Ordförande | 076-937 25 27
Monika Häger Sekreterare och vice ordförande | 070-867 39 81
Daniel Bjerstedt Kassör | 073-065 51 20
Kristina Smith Ledamot, ansvarig för fastighetsskötsel | 073-506 00 03
Johanna Augustin Ledamot | 073-230 32 33
Astrid Friberg Suppleant, hyres- och lokalgäster | 070-857 09 38
Lena Jansson Suppleant | 070-980 13 11
Erika Björnesparr Suppleant, webbsida| 0730-50 92 85

Valberedning: Björn Påhlsson, Leena Uusitalo samt Johanna Ewerbring. Ny valberedning utses på årsstämman 2020.

Vad är styrelsens ansvar?

  • beslutar om firmateckningen
  • kallar medlemmarna till föreningsstämman
  • företräder föreningen
  • ansvarar för den löpande verksamheten i föreningen
  • ansvarar för att årsredovisningar upprättas
  • rättar sig efter stadgarna och föreningsstämmans beslut
  • anmäler ändringar i föreningen till Bolagsverket