Styrelsen

Styrelsen har regelbundet protokollförda möten och har löpande kontakter däremellan. Välkommen att kontakta oss på brfsanktgoran3@gmail.com

Styrelse vald till och med årsstämman 2021
Bo Eriksson ordförande | 076-937 25 27
Monika Häger sekreterare och vice ordförande | 070-867 39 81
Daniel Bjerstedt kassör | 073-065 51 20
Erika Björnesparr ledamot, kontakt för fastighetsskötsel & web| 070-607 02 66
Marion Kronberg ledamot |  073-512 29 20
Astrid Friberg suppleant, hyres- och lokalgäster | 070-857 09 38
Lena Jansson suppleant | 070-980 13 11
Johanna Augustin suppleant| 073-230 32 33

Valberedning: Björn Påhlsson, Leena Uusitalo samt Helena Tallert.

Vad är styrelsens ansvar?

  • beslutar om firmateckningen
  • kallar medlemmarna till föreningsstämman
  • företräder föreningen
  • ansvarar för den löpande verksamheten i föreningen
  • ansvarar för att årsredovisningar upprättas
  • rättar sig efter stadgarna och föreningsstämmans beslut
  • anmäler ändringar i föreningen till Bolagsverket