Föreningsstämma 26 april 2018

Här hittar du alla handlingar inför årsstämman.
Handlingarna delas inte ut på stämman, så ta med dig dina egna som delas ut i din postbox. Här kan du skriva ut fler om det behövs.

Kallelsen

Dagordning

Årsredovisning 2017 (slutversion med namnunderskrifter) – p. 8, 10, 12

Revisorns berättelse – p. 9

Valberedningens förslag till arvoden åt styrelsen och revisorer – p.13

Ekonomisk lägesrapport jämte styrelsens förslag till beslut – p. 14

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter, suppleanter, revisorer, revisorssuppleant och valberedning – p. 15, 16, 17

Motion 1 om barnvagnsförvaring och motion 2 om sophantering – p. 18 a) och 18 b)

Styrelsens svar på motion 1 – p. 18 a)

Styrelsens svar på motion 2 – p. 18 b)

Fullmaktsblankett