Föreningsstämma 2018

Stämmoprotokoll föreningsstämma 26 april

 

Här hittar du alla handlingar inför årsstämman den 26 april.
Handlingarna delas inte ut på stämman, så ta med dig dina egna som delas ut i din postbox. Här kan du skriva ut fler om det behövs.

Kallelsen

Dagordning

Årsredovisning 2017 (slutversion med namnunderskrifter) – p. 8, 10, 12

Revisorns berättelse – p. 9

Valberedningens förslag till arvoden åt styrelsen och revisorer – p.13

Ekonomisk lägesrapport jämte styrelsens förslag till beslut – p. 14

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter, suppleanter, revisorer, revisorssuppleant och valberedning – p. 15, 16, 17

Motion 1 om barnvagnsförvaring och motion 2 om sophantering – p. 18 a) och 18 b)

Styrelsens svar på motion 1 – p. 18 a)

Styrelsens svar på motion 2 – p. 18 b)