Föreningsstämma 2017

Stämmoprotokoll

Här hittar du alla handlingar inför stämman 26 april

Kallelsen med dagordning
Årsredovisning 2016 Sankt Göran 3 (slutversion inkl. revisorns berättelse)
Valberedningens förslag till arvode åt styrelse och revisor (punkt 13)
Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter, suppleanter, revisorer, revisorssuppleant och valberedning (punkt 14, 15, 16)

Bilagor till punkt nr 17 i stämmans dagordning:

Propositioner från styrelsen:
a) Proposition angående stadgeändringar gällande §§ 3, 4, 5, 21, 24, 26, 27, 32, 34, 37 och 38, första läsningen.
Bilaga till proposition a): Ändrade stadgar BRF Sankt Göra 3

b) Proposition stadgeändring i 4 § angående balkongavgift, andra läsningen.