Underhållsansvar för bostadsrättshavaren

Ur Stadgar för bostadsrättsföreningen Sankt Göran 3:

Bostadsrättshavarens underhållsansvar


Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Detta gäller även mark, förråd, garage eller annat lägenhetskomplement, som ingår i upplåtelsen. Bostadsrättshavaren är skyldig att till föreningen anmäla fel och brister i sådan lägenhetsutrustning som föreningen svarar för enligt denna paragraf.

Bostadsrättshavaren svarar sålunda för underhåll och reperationer av bland annat:

 • ledningar för avlopp, värme, gas, el och vatten – till de delar dessa befinner sig inne i lägenheten och inte tjänar fler än en lägenhet
 • till ytterdörr hörande handtag, ringklocka, brevinkast och lås inklusive nycklar; bostadsrättshavaren svarar även för målning förutom målningen av dörrens yttersida
 • icke bärande innerväggar samt ytbeläggning på rummens alla väggar, golv och tak jämte underliggande ytbehandling som krävs för att anbringa ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt
 • lister, foder och stuckaturer
 • innerdörrar, säkerhetsgrindar
 • elradiatorer; ifråga om vattenfyllda radiatorer svarar bostadsrättshavaren endast för målning
 • elektrisk golvvärme, som bostadsrättshavaren försett lägenheten med
 • eldstäder, dock ej tillhörande rökgångar
 • varmvattenberedare
 • ventiler till ventilationskanaler
 • säkringsskåp och därifrån utgående elledningar i lägenheten, brytare, eluttag och fasta armaturer
 • brandvarnare
 • fönster- och dörrglas och till fönster och dörr hörande beslag och handtag samt all målning förutom utvändig målning; motsvarande gäller för balkonger och balkong- eller altandörr

Badrum och WC
I badrum, duschrum eller annat våtrum samt i WC svarar bostadsrättshavaren därutöver bland annat för:

 • till vägg eller golv hörande fuktisolerande skikt
 • inredning, belysningsarmaturer
 • vitvaror, sanitetsporslin
 • golvbrunn, inklusive klämring
 • rensning av golvbrunn
 • tvättmaskin, inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning
 • kranar och avstängningsventiler
 • ventilationsfläkt
 • elektrisk handdukstork

Kök
I kök eller motsvarande utrymme svarar bostadsrättshavaren för all inredning och utrustning såsom bland annat:

 • vitvaror
 • köksfläkt, ventilationsdon *
 • disk- och tvättmaskin, inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning
 • kranar och avstängningsventiler

Ledningar
Bostadsrättshavaren svarar inte för reperationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller för ventilationskanaler.

Brand- och vattenskada
För reperationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast i begränsad omfattning i enlighet med bestämmelserna i bostadsrättslagen.

Balkong
Om lägenheten är utrustad med balkong, altan eller uteplats svarar bostadsrättshavaren endast för renhållning och snöskottning. Om lägenheten är utrustad med takterass skall bostadsrättshavaren även se till att avrinning för dagvattnet inte hindras.

Hör till lägenheten förråd, garage eller annat lägenhetskomplement skall bostadsrättshavren iakkta ordning, sundhet och gott skick i fråga om sådant utrymme.

6 §
Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens skick i sådan utsträckning att annans säkerhet äventyras eller att det finns risk för omfattande skador på annans egendom har föreningen, efter rättelseanmaning, rätt att avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens bekostnad.

7 §
Bostadsrättshavaren svarar för sådana åtgärder i lägenheten som har vidtagits av tidigare innehavare av bostadsrätten, såsom reparationer, underhåll och installationer som denne utfört.

8 §
Föreningsstämman kan i samband med gemensam underhållsåtgärd i fastigheten besluta om reparation och byte av inredning och utrustning avseende de delar av lägenheten som medlemmen svarar för.

9 §
Bostadsrättshavaren får företa förändringar i lägenheten. Väsentlig förändring får dock företas endast efter tillstånd av styrelsen och under förutsättning att förändringen inte är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Förändringar skall alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt.

Åtgärd som kräver bygglov eller bygganmälan, till exempel ändring i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för bland annat avlopp, värme, gas eller vatten utgör alltid väsentlig förändring.

* Övrig information utanför stadgarna
Det är endast tillåtet att använda fläktar med kolfilter i köket. Fläktar med utsug är inte tillåtna.