Kallelse till föreningsstämma torsdag 26 april

Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Sankt Göran 3 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma torsdag den 26 april 2018 kl. 19.00.

Plats: Pond Design på Riddargatan 17 D, 3 trappor upp över gården.
Kom i god tid för porten öppnas 18:45 och stängs exakt 19:00. Om du inte hittar eller har problem att komma in kan du ringa Johanna Augustin 073-230 32 33.

Här hittar du alla handlingar inför stämman. Handlingarna delas inte ut på stämman, så ta med dig dina egna som delas ut i din postbox ikväll. Och skriv ut fler här om det behövs.

Det är viktigt att du är med. Föreningsstämman är det högsta beslutande organet i bostadsrättsföreningen. Stämman visar att en bostadsrättsförening ska präglas av demokrati och att alla medlemmar ska få vara med och besluta i frågor som rör föreningen.

Om du inte kan närvara på stämman har du möjlighet att rösta via ombud som ska förete skriftlig dagtecknad fullmakt. Dagtecknad betyder att fullmakten ska vara undertecknad samma datum som stämman. Ombudet får inte företräda mer än två (2) röstberättigade medlemmar. Använd föreningens fullmaktsblankett, som ska fyllas i och lämnas in på stämman.

Välkommen!

Var med och påverka! Skriv förslag till årsstämman senast 1 mars.

Alla medlemmar i en bostadsrättsföreningen har rätt att påverka sin förening genom att komma med skriftliga förslag till förändringar. Frågor och mindre ärenden kan du skicka in till styrelsen när som helst under året, men förslag till föreningens årsstämma ska du skriva som en motion. Antingen kan du skriva motionen själv eller tillsammans med andra i föreningen. Om du har många goda förslag att motionera om, ska du lämna en motion för varje förslag.
Motionen tas upp på årsstämman där alla närvarande kan rösta för eller emot förslaget.
 
Lämna din motion till styrelsen senast 1 mars
Styrelsen måste ha tid att skriva svar på motionerna, så att både motioner och svar kan skickas med i kallelsen till årsstämman. Meningen är att alla medlemmar i föreningen ska hinna läsa och bilda sig en uppfattning om motionerna innan årsstämman. Motioner som kommer in för sent kan inte följa med kallelsen och därför inte heller tas upp på stämman.
Lämna in motionen senast den 1 mars via e-postadress brfsanktgoran3@gmail.com
eller stoppa den i Astrid Fribergs postbox (Maria Prästgårds gata).
Så skriver du en motion
Motionen ska innehålla: en tydlig rubrik, VAD man vill förändra, tydlig motivering till VARFÖR man vill förändra, FÖRSLAG till beslut samt namn, underskrift, lägenhetsnummer och adress. Läs mer om hur man skriver en motion. 
Tänk på att alltid skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas.

Boka in den 26 april för årets föreningsstämma

2018 års föreningsstämma kommer att äga rum på kvällen den 26 april. Boka in datumet redan nu! Det är viktigt att så många som möjligt kan vara med för att välja nya medlemmar till styrelse och valberedning samt rösta i viktiga frågor. En kallelse med tid, plats, dagordning och aktuella handlingar kommer att skickas ut i början av april.