Vill du förändra något? Skriv en motion!

Alla medlemmar i bostadsrättsföreningen har rätt att påverka sin förening genom att komma med skriftliga förslag till förändringar. Frågor och mindre ärenden kan du skicka in till styrelsen när som helst under året, men förslag till föreningens årsstämma ska du skriva som en motion.  Antingen kan du skriva motionen själv eller tillsammans med andra i föreningen. Motionen tas upp på årsstämman där alla närvarande kan rösta för eller emot förslagen.

SÅ HÄR SKRIVER DU EN MOTION

Tänk på att alltid skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Om du har många goda förslag att motionera om, ska du lämna en motion för varje förslag. Använd också gärna Word-mallen som du hittar här. Använd också gärna Word-mallen som du hittar här.

1. Inled med: Motion till BRF Sankt Göran 3 – Årsstämman 20XX

2. Rubrik: Skriv en kortfattad rubrik om vad förslaget går ut på.

3. Beskriv VAD du vill att föreningen ska förändra?
Berätta historiken och ange relevant bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra problemet men också för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet.

4. Motivera: Berätta VARFÖR du tycker som du gör.
Tala om motiven till ditt förslag. Kom med påtagliga tydliga argument, inga allmänna idéer.

5. Skriv ditt förslag till beslut i en att-sats
Presentera förslaget med enkla ord sammanfattat i en att-sats som beskriver vad du vill att föreningsstämman ska besluta om.
Om ditt förslag innehåller flera delar, dela upp dina yrkanden i olika att-satser.
Så här:

Jag/Vi föreslår därför att stämman beslutar:
att……
att……

6. Faktauppgifter och namnunderskrift
Avsluta din motion med att skriva ort och datum då den skrevs, samt underteckna med namn och skriv ett namnförtydligande. Skriv även lägenhetsnummer och adress.

7. Ange bilagor:
Skriv sist vilka eventuella bilagor som finns med i ditt förslag.