Status stambyte

Upphandlingen inför stambytet pågår och anbud ska komma in senast den 9 februari. Därefter ska anbuden sammanställas och utvärderas, bland annat vad gäller genomförande, tidplan och kostnader.
Beräknad projektstart sker tidigast vecka 14.

Informationsmötet uppskjutet
Den tidplan som tidigare presenterats är alltså förskjuten ett par veckor och därmed kommer det föraviserade informationsmötet som skulle äga rum i vecka 7 att senareläggas. Styrelsen återkommer med inbjudan senast två veckor innan datum för informationsmötet. Den utvalda entreprenören kommer att delta i mötet och först då kan alla få mer detaljerad information.

Extrastämma önskas
Tre medlemmar har framfört önskan om att extrastämma inkallas i Brf Sankt Göran 3 med syfte att diskutera följande dagordning: Stambyte i fastigheten, omfattning och tidpunkt. Styrelsen kommer därmed att kalla till extrastämma, enligt stadgarna senast en vecka innan datumet för extrastämman. De inkomna anbuden är avgörande för extrastämmans beslut enligt den föreslagna dagordningen. Om det är möjligt samordnas informationsmötet med påföljande extrastämma.

Rapport från inventeringen
Resultatet av den genomförda inventeringen av stammarnas och badrummens skick har legat till grund för styrelsens beslut att genomföra upphandlingen med föreslagen tidplan. Hänsyn behöver också tas till kommande större åtgärdsbehov enligt den tekniska besiktningen.

Här hittar du rapporten från inventeringen som gjordes i november 2016.

Här hittar du den tekniska besiktningen från 2014.